Taal en lezen


Taal is de sleutel tot leren en ontwikkeling. Hoe eerder en hoe beter kinderen de Nederlandse taal kunnen spreken, lezen en schrijven, hoe groter hun kansen zijn op een goede schoolloopbaan, een beroepsopleiding en ten slotte op de arbeidsmarkt.

In 2010 is met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen vastgelegd wat het gewenste taal- en rekenniveau van leerlingen is in elke fase van hun opleiding. Voor taal geldt dat tientallen jaren van onderzoek veel kennis hebben opgeleverd over effectief taalonderwijs. Met name lezen is van groot belang en vooral het uitbreiden en onderhouden van deze vaardigheid.

Het uiteindelijke doel van de Referentieniveaus is het bereiken van functionele geletterdheid. Het aantal laaggeletterde 45+ers stijgt snel en met 1,3 miljoen laaggeletterden in Nederland ligt er een grote uitdaging voor zowel het onderwijs als de maatschappij als geheel.

Utrecht
In Utrecht slaan scholen en schoolbesturen uit het po, vo, mbo, hbo en wo de handen ineen, om alle leerlingen een doorlopend en goed aansluitend taalaanbod te bieden. Speciale aandacht is er voor de overgangssituaties tussen voorschool en basisschool, po en vo, vo en mbo. Utrecht sluit daarmee aan bij het landelijk beleid en gebruikt de referentieniveaus om einddoelen te formuleren voor de voorschool, de onder- en bovenbouw van de (speciale) basisschool, het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Daarvoor is het Taalcurriculum voor 2- tot 8-jarigen en voor 8- tot 14-jarigen ontwikkeld. Dit biedt ondersteuning aan iedereen die zich dagelijks bezighoudt met de ontwikkeling van de talige talenten van kinderen in deze leeftijdscategorie, zodat zij – nieuwsgierig geletterd – zich verder kunnen ontplooien in onze op communicatie gerichte maatschappij.

In dit dossier

 • Beter begrijpend lezen

  Begrijpen wat je leest is de essentie van lezen en daarmee één van de meest belangrijke vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen op school. Wat is nodig om tot lezen met begrip te komen?
 • Lees- en leerproblemen

  Dyslexie is een bekende leesstoornis, maar leesproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen zoveel moeite met lezen, schrijven of rekenen dat zij problemen ervaren in het dagelijks functioneren of in werksituaties. Daarom is het belangrijk is om leesproblemen serieus aan te pakken.
 • Leesbeleving en leesplezier

  Wie met plezier leest wordt een steeds vaardiger lezer, en gaat als gevolg daarvan weer vaker lezen. Maar hoe bereik je dat, leesplezier?
 • Lezen en voorlezen

  Het is een misvatting dat voorlezen alleen maar nodig is zolang kinderen zelf nog niet kunnen lezen. Zonder voorlezen groeien kinderen niet uit tot echte lezers. Want dat is het uiteindelijke doel van lezen: echt lekker kunnen lezen, met begrip en plezier.
 • Meertaligheid

  Binnen het onderwijs hebben we veel te maken met meertaligheid. Aan meertaligheid kunnen voordelen verbonden zijn, maar de meningen verschillen over de manier waarop een meertalige opvoeding moet vorm krijgen. Daarnaast moeten onderwijsprofessionals rekening houden met de culturele aspecten van taal.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten