De kernelementen van PBS

Dossier: Positive Behavior Support
Laatst bijgewerkt op: 29-04-2014

PBS maakt gebruik van vijf kernelementen: een schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden, prioriteit voor preventie, positieve en duidelijke benadering, effectief werken met data, samenwerking.

1. Schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden
Gedrag is niet waardevrij. Om die reden start ieder PBS-traject met het gezamenlijk formuleren van de waarden van de school. In veel PBS-scholen zijn dat de waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Ouders en leerlingen worden liefst bij het bepalen van die waarden betrokken. De gedeelde waarden zijn leidend  voor de invulling van diverse onderdelen van het PBS-traject. Zo kan een waarde als respect praktisch worden uitgewerkt naar gewenst gedrag op het schoolplein.

2. Prioriteit voor preventie
De meeste scholen steken veel energie en tijd in enkele leerlingen die voor zo’n tachtig procent van alle probleemsituaties zorgen. Het voortdurend corrigeren, het bespreken van incidenten, het uitpraten van ruzies en het bedenken van passende aanpakken levert niet altijd het gewenste resultaat op. In PBS wordt daarom veel nadruk gelegd op het organiseren van preventieve activiteiten met als doel probleemgedrag te voorkomen. PBS kent daartoe een opbouw in drie preventieniveaus. Deze niveaus worden verderop nader uitgewerkt.

3. Positieve en duidelijke benadering
Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit de gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen afgeleid. Deze gedragverwachtingen geven duidelijk aan welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers in de school worden getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste gedrag. Er wordt een systeem uitgewerkt  waarbij de leerlingen bijvoorbeeld met behulp van beloningskaartjes worden aangemoedigd zich te gedragen conform de gedragsverwachtingen.

4. Effectief werken met data

In het onderwijs worden dagelijks vele beslissingen over leerlingen genomen. Als het gaat om leerlingen met probleemgedrag, incidenten of schorsing spelen emoties van leraren vaak een grote rol in de besluiten die worden genomen. Binnen PBS wordt veel waarde gehecht aan besluiten en beleid dat gebaseerd is op feiten, op cijfers. Door observaties en door gedrag te registreren krijgt een school antwoord op vragen als:

  • Hoe ziet het probleemgedrag er precies uit?
  • Wie is erbij betrokken?
  • Waar en wanneer vond het plaats?
  • Welke leraar heeft het probleemgedrag geregistreerd?

In het PBS-gedragsteam worden de gegevens die deze registraties opleveren nauwkeurig geanalyseerd. Op grond van deze objectieve data kan vervolgens worden bepaald welke acties gewenst zijn: is er extra ondersteuning nodig voor de leraar of de leerling? Moeten we de gedragsverwachtingen nog eens onder de aandacht brengen? Et cetera.

5. Samenwerking
Een school is een omgeving waar diverse partijen elkaar in wisselende samenstellingen ontmoeten. In PBS wordt gestreefd naar samenwerking met ouders en de hulpverlening, zodat iedere leerling verzekerd is van de juiste ondersteuning. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders en de jeugdarts deel uitmaken van het PBS-gedragsteam en mede bepalen hoe en op welke wijze de gedragsverwachtingen in de school het best kunnen worden ingevoerd en nageleefd.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten