Passend Onderwijs


In augustus 2014 is het Passend onderwijs ingevoerd. De landelijke indicatiestelling (en daarmee de leerlinggebonden financiering) maakte daarmee plaats voor een Zorgplicht voor de school.

Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen. Ouders die hun kind aanmelden bij een school hebben recht op een passend onderwijsaanbod. De overheid heeft het schoolbestuur een zorgplicht opgelegd.

Elke school maakt haar eigen ondersteuningsprofiel. In dat profiel geeft de school aan op welke wijze basisondersteuning wordt geboden en welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning.

Basisondersteuning omvat onder meer basiskwaliteit, het aanbod van preventieve en licht curatieve interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. Extra ondersteuning verwijst naar arrangementen die aan leerlingen met bijvoorbeeld ernstige gedragsproblematiek wordt aangeboden.

Hogeschool Utrecht wil bijdragen aan het vergroten van de kennis. In dit dossier zullen we passend onderwijs vanuit verschillende invalshoeken belichten.


In dit dossier

  • Passend onderwijs: is maatwerk mogelijk?

    Scholen kunnen de zorgplicht waarmaken door het onderwijsondersteuningsprofiel in te zetten, op school en binnen het nieuwe samenwerkingsverband.
  • Preventie van gedragsproblemen binnen passend onderwijs

    Passend onderwijs veronderstelt dat kinderen met gedragsproblemen zoveel mogelijk onderwijs in de eigen buurt volgen. Scholen zouden moeten inzetten op het voorkomen en in de hand houden van die gedragsproblemen.
  • Sociaal-emotioneel leren

    Scholen besteden veel aandacht aan opbrengstgericht onderwijs. Nadruk op alleen de leervakken (taal,rekenen en lezen) is onvoldoende. Passend onderwijs vraagt ook om aandacht voor sociaal-emotioneel leren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten