Ouderbetrokkenheid en brede school po

Dossier: IKC of Brede school
Laatst bijgewerkt op: 27-02-2015

Ouders vormen (met leerkrachten) de belangrijkste partners van de brede school. Ze zijn namelijk een belangrijke schakel in het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Er zijn mooie instrumenten om de ouderbetrokkenheid inhoud te geven.

Ouders zijn een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van kinderen op school en in de opvang. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid van belang is voor de ontwikkeling en het leren van kinderen.
De Weerd en Krooneman onderscheiden pedagogische doelen (informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming), organisatorische doelen (ondersteunende taken vervullen) en democratische of burgerschapsdoelen (medezeggenschap en participatie).
Een stap verder gaat Broekhof in zijn denken over doelen, verwachtingen en effecten van ouderbetrokkenheid. Hij onderscheidt de volgende mogelijke doelen voor ouderbeleid:

  • Versterking van leerresultaten
  • School als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners
  • Bevorderen van participatie
  • Versterken van sociale cohesie
  • Bevorderen van integratie
  • Bevorderen van brede ontwikkeling van kinderen
  • Meer handen in en om de school

Ouderbetrokkenheid bij loopbaan van het kind
Een deel van deze doelen heeft direct betrekking op het leerproces van kinderen en op het verbeteren van het schoolproces. Een ander deel van deze doelen heeft  een veel ruimere impact. De positie van de ouders zelf en de bijdrage aan wijk- of buurtontwikkeling is wat belangrijk gevonden wordt. Broekhof is kritisch waar het de haalbaarheid van de doelen betreft. Volgens hem is ouderparticipatie in school minder aantoonbaar effectief dan ouderbetrokkenheid bij de loopbaan van het kind zelf. Betrokkenheid bij en stimulering van het kind zelf is gunstig voor de ontwikkeling en het leren. Kinderen ervaren overlap van opvoedingscontexten, en eenheid in verwachtingen tussen thuis en school. 

Van der Schaaf en Van den Berg hebben literatuuronderzoek gedaan naar Ouderbetrokkenheid in de brede school. Uit dat onderzoek trekkenze de onder meer de volgende conclusie:

“Als we al de beschreven definities beschouwen, wordt duidelijk dat ouderbetrokkenheid een veelomvattend begrip is. Ten eerste wordt er deinformatievoorziening vanuit de brede school naar de ouders onder verstaan. Ten tweede valt ouderparticipatie onder ouderbetrokkenheid.Het is de zichtbare vorm van betrokkenheid, die professionals vaak gelijkstellen met ouderbetrokkenheid. In de derde plaats valtopvoedingsondersteuning onder ouderbetrokkenheid. Tot slot gaat het om onderwijsondersteunend gedrag van ouders.”

Instrumenten
Er zijn mooie, praktische instrumenten te vinden die helpen bij het geven van inhoud aan ouderbetrokkenheid.

Meer tips op Ouderbetrokkenheid.nl.

Meer over Ouderbetrokkenheid en brede school po

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten